ART HISTORY NEWS Sign Up

Curadur Arddangosfa Gwen John / Gwen John Exhibition Curator

Curadur Arddangosfa Gwen John
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos

Contract tymor penodol 3 blynedd

Gradd E £27,997 – £34,257 y flwyddyn (pro rata)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno’ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Amgueddfa Cymru ar hyn o bryd yn gweithio mewn partneriaeth ag orielau mawr eraill ar ôl-olwg uchelgeisiol Gwen John. Bydd yr arddangosfa yn agor yng Nghaerdydd yn 2026 i nodi 150 mlynedd ers geni’r artist. Mae gan Amgueddfa Cymru y casgliad mwyaf a phwysicaf o waith Gwen John yn y byd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i gymryd rhan arweiniol yn Amgueddfa Cymru wrth guradu a threfnu arddangosfa deithiol ryngwladol i gynnig ailasesiad radical o un o artistiaid gweledol pwysicaf Cymru.

Dyddiad Cau: 27 Ionawr erbyn 5:00yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Gwen John Exhibition Curator
National Museum Cardiff

35 hours per week

3-year fixed term contract

Grade E £27,997 – £34,257 per annum (pro rata)

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Applications can be submitted in Welsh. Applications that are submitted in Welsh will be treated no less favourably than those submitted in English.

Amgueddfa Cymru – Museum Wales is currently working in partnership with other major galleries on an ambitious Gwen John retrospective. The exhibition will open in Cardiff in 2026 to mark the 150th anniversary of the artist’s birth. Amgueddfa Cymru has the largest and most important collection of Gwen John work in the world. This is an exciting opportunity to take a lead role within Amgueddfa Cymru in curating and organising an international touring exhibition to offer a radical reassessment of one of Wales’s most important visual artists.

Closing Date: 27 January by 5:00pm

For further information please visit our website.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

Web Design SkiptonWeb Developer Skipton

Copyright 2023. All Rights Reserved